Kien hoa viet nam nha may Slide 2 Kien hoa viet nam bai coc Kien hoa dat viet Bai coc

Tin tức

Đón nhận chứng chỉ tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Cập nhật : 2015-07-07 10:43:19

Cọc ống Kiến Hoa Đất Việt: Đón nhận chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 

Ngay từ ngày đầu thành lập  lãnh đạo công ty đã nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác quản lý chất lượng trong bối cảnh ngành xây dựng cũng như cả nước bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế một cách sâu rộng. Chính vì thế, công ty đã sớm thành lập Ban chỉ đạo ISO để triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Sau 3 năm xây dựng và vận hành kể từ ngày cấp lần đầu 13/04/2012 theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, công ty TNHH Cọc ống Kiến Hoa Đất Việt đã được Tổ chức chứng nhận và đánh giá đạt chuẩn cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008  tiếp trong 3 năm tới kể từ ngày 21/05/2015.

                                                    Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

                                                      Chứng nhận sản phẩm TCVN 7888

 

                                                       Giấy chứng nhận sản phẩm TCVN 5373

 

Để phát huy hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, Ban Giám đốc yêu cầu: Cán bộ công nhân viên phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu của hệ thống, thường xuyên cải tiến, sửa đổi, cập nhật bổ sung, hoàn thiện để hệ thống quản lý chất lượng ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn.